Döviz kurları TCMB resmi sitesinden alınmıştır.
DOLAR: 9.51 TL
EURO: 11.0 TL
AUD: 7.18 TL
GBP: 13.0 TL

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Son Tarih 1 Temmuz 2016…

5 yıl önce
2.311 kez görüntülendi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Son Tarih 1 Temmuz 2016…

Elli’den  Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin  1 Temmuz 2016 İtibariyle Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekmektedir.

 Hızlı sanayileşme ve gelişen teknolojinin durdurulamaz seyri ile orantılı olarak çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple öngörülebilir risklere ilişkin tedbirlerin önceden alınarak çalışma alanlarının daha güvenli bir hale dönüştürme amacını hedef alan İş Sağlığı ve Güvenliği biliminin doğmasına ve hızla gelişmesine zemin sağlamıştır. İş sağlığı ve güvenliği daha geniş bir anlatımla; işin icra edilmesi sırasında çalışma alanındaki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya asgari düzeye indirilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır.

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 1. maddesinde Kanun’un amacının işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek olarak belirtilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun beşinci bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ayrılmış olup yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulması ile 6331 sayılı yasa kabul görmüş; İş Kanunu içindeki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili maddeler (m.77-89) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan istatistiki çalışmalara göre iş kazaları en çok;

  • 25-29 yaş grubunda
  • 1-3 sigortalı çalıştırılan işyerlerinde
  • Çalıştığı işyerinde 3 ay ile 1 yıl arası kıdemlilerde

yaşandığı görülmüştür. Yaşanan kazaların en önemli nedeni sıkışma, ezilme, cisim batması ve kesmesi, düşen cisim ve düşme olarak bilinmektedir.

26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile 3 tehlike sınıfı belirlenmiştir. İşyerlerinin faaliyette bulundukları sektörlere göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen bu sınıflar ihtiyaca göre revize edilmektedir. 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete yayınlanan tebliğ ile yapılan değişiklikler neticesinde son güncel haline kavuşmuştur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlük tarihleri olarak farklı tarihler belirlemiştir. Buna göre;

– Elli’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihinde,

– Elli’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde,

– Diğer işyerleri için ise Kanun’un yayım tarihinden itibaren altı ay sonra kanun çerçevesindeki yükümlülükleri başlamaktadır.

Buna göre 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle kamu-özel ayrımı olmaksızın 1 personel dahi çalıştıran tüm işyerleri kanun kapsamına alınmış olacaktır.

İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Yükümlülükleri:

1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle kanun kapsamına alınan az tehlikeli işyeri de dahil olmak üzere işverenlerin başlıca yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmaların yapılması,
  • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi ve varsa tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi.

Bununla birlikte işveren;

  • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
  • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
  • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Kanun’un 6. Maddesine göre işveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi varsa bu hizmetleri vermek üzere görevlendirebilir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 26/1-b maddesi gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverenlere, her bir işçi  ve çalıştırılmadığı her ay için 6.511,00 TL, işyeri hekimi görevlendirmeyen işverenlere, her bir işçi ve çalıştırılmadığı her ay için 6.511,00 TL olmak üzere aylık 13.022 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Sonuç olarak; İşverenlerin idari para  cezaları ile muhatap olmamaları  için 01 Temmuz  2016 tarihine kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimleri (OSGB)  ile sözleşme yapmak suretiyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden mutlaka hizmet almaları gerekmektedir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık